ALLMÄNNA VILLKOR

Användarvillkor för webbplatser som ägs, drivs eller kontrolleras av Stanley Black & Decker Inc. U.S.A. eller någon av dess filialer (”STANLEY-webbplatser”)

 

LÄS NOGA

Genom att gå in på, läsa och/eller använda sidorna på någon webbplats som ägs, drivs eller kontrolleras av Stanley Black & Decker Inc. U.S.A. (”Stanley Black & Decker”) eller någon av dess filialer (Stanley Black & Decker och/eller dess filialer benämns hädanefter också ”STANLEY”), däribland denna webbplats (”STANLEY-webbplatser”), godkänner du villkoren som beskrivs här. Om du inte håller med ska du inte använda STANLEY-webbplatser. Om du just nu är part i ett separat skriftligt avtal med Stanley Black & Decker eller någon av dess filialer, som har villkor som inte stämmer med dessa användarvillkor, gäller villkoren i det avtalet i frågor som ligger inom dess omfattning.

ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

När du besöker STANLEY-webbplatser eller skickar e-post till oss, kommunicerar du med oss elektroniskt. Du går med på att ta emot meddelanden från oss elektroniskt. Vi kommunicerar med dig via e-post eller genom att lägga in notiser på STANLEY-webbplatser. Du godkänner att alla avtal, notiser, avslöjanden och andra meddelanden som vi skickar till dig elektroniskt uppfyller alla juridiska krav på att sådan kommunikation ska vara skriftlig.

UPPHOVSRÄTT

Allt innehåll som finns på STANLEY-webbplatser, t.ex. text, grafik, logotyper, knappikoner, bilder, ljudklipp, digitala nedladdningar, datasammanställningar och programvara tillhör Stanley Black & Decker, dess filialer eller deras innehållsleverantörer, och skyddas av amerikanska och internationella upphovsrättslagar. Sammanställningen av allt material på STANLEY-webbplatser tillhör exklusivt Stanley Black & Decker (eller den filial som identifieras i eventuell upphovsrättsnotis på webbplatsen) och skyddas av amerikanska och internationella upphovsrättslagar.

ANVÄNDNING

När du visar en STANLEY-webbplats skapas en kopia av STANLEY-material i din dators RAM-minne och/eller på din hårddisk och/eller på din proxyserver. Du får härmed tillstånd att visa denna webbplats och skriva ut sidor för egen personlig, icke-kommersiell användning, förutsatt att du inte ändrar, kopierar, distribuerar, överför, visar, framför, återger, publicerar, licensierar, bearbetar, överlåter eller säljer någon form av information, material, programvara, utskrifter eller tjänster från STANLEY-webbplatsen. De material som publiceras på STANLEY-webbplatser får inte kopieras, distribueras, nypubliceras, uppladdas, läggas ut eller överföras på något sätt utan föregående skriftligt tillstånd från Stanley Black & Decker eller aktuell filial.

VARUMÄRKEN

De varumärken, tjänstemärken och logotyper (”varumärken”) som används och visas på STANLEY-webbplatser är registrerade och oregistrerade varumärken för Stanley Black & Decker, dess filialer och andra. Inget på någon STANLEY-webbplats ska uppfattas som ett beviljande av någon licens eller rättighet, vare sig underförstått eller genom estoppel, att använda något varumärke som visas på webbplatsen utan föregående skriftligt tillstånd från varumärkesägaren. STANLEY, STANLEY i en naggad rektangeldesign, BOSTITCH, MAC och ZAG är några av de registrerade och oregistrerade varumärken som ägs av Stanley Black & Decker och/eller dess filialer (”STANLEY-varumärken”). STANLEY-varumärken får inte användas i samband med någon produkt eller tjänst som inte tillverkas av eller under licens från Stanley Black & Decker eller aktuell filial.

LÄNKAR

STANLEY-webbplatser kan innehålla länkar till andra webbplatser som innehåller information som skapats, publicerats, underhållits eller på annat sätt lagts in av organisationer oberoende av Stanley Black & Decker och dess filialer. STANLEY tillhandahåller dessa länkar endast som bekvämlighet, och bekräftar, godkänner, intygar, underhåller och kontrollerar inte dessa externa webbplatser och garanterar inte att informationen på sådana webbplatser är noggrann, fullständig, användbar, aktuell eller korrekt. STANLEY förbehåller sig rätten att ta bort dessa länkar när som helst och utan förvarning.

Andra parter kan tillhandahålla länkar till STANLEY-webbplatser. STANLEY kräver inte att tredje parter erhåller STANLEYs medgivande innan de länkar till STANLEY-webbplatser. Sådana länkar får emellertid inte innehålla ramar eller andra funktioner som förvränger, vanställer eller felframställer ursprunget eller ägarskapet till material på STANLEY-webbplatser, eller som nedvärderar eller på annat sätt är skadliga för STANLEY. STANLEY tar inte på sig något ansvar för innehållet på webbplatser som innehåller länkar till STANLEY-webbplatser, och gör inga som helst garantier eller försäkranden när det gäller sådana webbplatser. Inga material får läggas in på STANLEY-webbplatser utan uttryckligt skriftligt tillstånd från STANLEY.

PRODUKTER OCH PRISSÄTTNING

Alla produkter som säljs genom STANLEY-webbplatser är underställda de försäljningsvillkor som just då finns hos den avdelning eller filial som ansvarar för försäljning av sådana produkter. Länkar till dessa villkor finns på hemsidorna för de aktuella STANLEY-webbplatserna. Försäljningsvillkor, produktpriser, konfigurationer och tillgänglighet kan när som helst komma att ändras av STANLEY.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

MATERIALET PÅ STANLEY-WEBBPLATSER KAN INNEHÅLLA TEKNISKA FELAKTIGHETER ELLER TYPOGRAFISKA FEL. STANLEY KAN NÄR SOM HELST OCH UTAN FÖRVARNING GÖRA ÄNDRINGAR OCH FÖRBÄTTRINGAR. MATERIALET PÅ DENNA WEBBPLATS TILLHANDAHÅLLS ”SOM DET ÄR” OCH UTAN NÅGRA SOM HELST GARANTIER ELLER FÖRUTSÄTTNINGAR, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA. STANLEY FRÅNSÄGER SIG ALLA GARANTIER OCH FÖRUTSÄTTNINGAR, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, DÄRIBLAND GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE, RÄTTIGHET OCH INTRÅNG. STANLEY GARANTERAR INTE TILLGÄNGLIGHETEN FÖR STANLEY-WEBBPLATSER, ATT STANLEY-WEBBPLATSER OCH DIN ANVÄNDNING AV STANLEY-WEBBPLATSER BLIR OAVBRUTEN ELLER FELFRI, ATT BRISTER KOMMER ATT KORRIGERAS, ELLER ATT STANLEY-WEBBPLATSER ELLER DE SERVRAR SOM GÖR DEM TILLGÄNGLIGA ÄR FRIA FRÅN VIRUS, MASKAR ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER. STANLEY GARANTERAR INTE OCH GÖR INGA PÅSTÅENDEN GÄLLANDE ANVÄNDNING AV ELLER FÖLJDER AV ANVÄNDNING AV STANLEY-WEBBPLATSER OCH/ELLER MATERIALET PÅ STANLEY-WEBBPLATSER VAD GÄLLER KORREKTHET, NOGGRANNHET, AKTUALITET, PÅLITLIGHET, ANVÄNDBARHET ELLER LIKNANDE. DU (OCH INTE STANLEY) ANTAR HELA KOSTNADEN FÖR ALL NÖDVÄNDIG SERVICE, REPARATION ELLER KORRIGERING. BEGRÄNSNINGEN OVAN GÄLLER KANSKE INTE DIG, DÅ VISSA JURISDIKTIONER INTE TILLÅTER BEGRÄNSNINGAR AV UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OCH/ELLER SKADESTÅND. INGENTING I DETTA AVSNITT PÅVERKAR DINA LAGSTADGADE RÄTTIGHETER.

TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING

Genom att besöka denna STANLEY-webbplats godtar du svensk lag, utan hänsyn till konflikt med rättsprinciper som kan föreskriva val av lagarna i en annan jurisdiktion, gäller för dessa användarvillkor och alla tvister av olika slag som kan uppkomma mellan dig och STANLEY.

TVISTER

Enligt obligatoriska nationella eller internationella juridiska regler, ska alla tvister mellan dig och STANLEY angående en STANLEY-webbplats eller det material som finns på en STANLEY-webbplats hänvisas till den exklusiva jurisdiktionen för civilmålsdomstolen i Göteborg, Sverige.

ÄNDRING AV VILLKOR

STANLEY kan när som helst ändra dessa villkor genom att förändra eller uppdatera detta inlägg. Din användning av en STANLEY-webbplats på eller efter giltighetsdatumet för sådan ändring eller uppdatering utgör ditt godkännande av villkoren i deras ändrade och/eller uppdaterade form.

AVSKILJBARHET

Om något av dessa villkor av någon anledning bedöms ogiltigt, verkningslöst eller overkställbart, ska det villkoret bedömas som avskiljbart och påverkar inte giltigheten och verkställbarheten för de återstående villkoren.

ENKÄTER & TÄVLINGAR

På vår webbplats begär vi ibland information från våra användare via enkäter och tävlingar. Deltagandet i dessa enkäter och tävlingar är helt frivilligt och användaren kan därför välja om den vill lämna ut informationen eller inte. Den begärda informationen omfattar vanligtvis kontaktinformation (såsom namn och adress) och demografisk information (såsom postnummer). Kontaktuppgifterna kommer att lämnas ut till tävlings- och enkätsponsorerna så att de ska kunna meddela vinnarna och förmedla priser. Enkätinformation kommer att följas upp och användas som underlag till förbättring av vår webbplats. Användarnas personliga information delas inte med tredje part om inte vi upplyser och ger möjligheten att välja bort detta. I de fall vi använder en samarbetspartner för att genomföra våra enkäter och tävlingar får samarbetspartnern inte använda användarnas personuppgifter för andra ändamål .